جهت معرفی یک محصول دانش بنیان فوق العاده در زمینه ساختمان.حضور جناب امیر حسین قصاب زاده در مسابقه میدون

تولید محصولی دانش بنیان برای استفاده در نما و کف و دیواره های داخلی ساختمان