جهت معرفی یک محصول دانش بنیان فوق العاده در زمینه ساختمان.حضور جناب امیر حسین قصاب زاده در مسابقه میدون

فیلم معرفی این محصول در مسابقه میدون.